University of Helsinki Logo | Resolution: x pxUniversity of Helsinki Logo photo - 1