Znak budowlany B Logo | Resolution: 200x200 pxZnak budowlany B Logo photo - 1